• Home
  • Bouwplannen WABO

Bouwplannen WABO

Bouwkundig ontwerp- en adviesbureau Mario Schoenmakers is gespecialiseerd in het ontwerpen van bouwplannen en het doen van alle vergunningsaanvragen, van woninguitbreiding tot een compleet nieuwbouwproject. Ons bureau heeft de capaciteit uw wens waar te maken en begeleidt, als u dat wilt, het hele bouwtraject; van ontwerp tot vergunningsaanvraag en uiteindelijke realisatie.

De opdracht

We beginnen met een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek. In dit eerste contact wordt informatie uitgewisseld en wordt de omvang van opdracht vastgesteld. We bespreken uw wensen, de financiële consequenties, de mogelijkheden en de haalbaarheid. Wij zijn hierin open en duidelijk zodat u weet waar u aan toe bent. Het uitwerken van een opdracht kent verschillende fasen, die we hieronder stuk voor stuk behandelen.

Ontwerpfase

Voordat ons bureau met uw bouwplan start, stellen we samen vast welke eisen en wensen u aan uw bouwplan koppelt. Dit zogenaamde ‘programma van eisen en wensen’ vormt het fundament voor het hele bouwproces. Met uw opdracht maken wij een ruimtelijke vertaling van uw ‘programma van eisen en wensen’ in een schetsontwerp. Hiervoor worden tekeningen en indien de opdracht hiertoe ruimte bied 3d-schetsen en maquettes gemaakt. Dit voorlopige ontwerp wordt uitgebreid met u besproken zodat we het definitieve ontwerp kunnen maken met een raming van kosten. Na uw akkoord kan uw bouwplan verder uitgewerkt worden voor de bouwvoorbereiding en indiening bij de gemeente.

Bouwvoorbereidingsfase tot indiening

In de voorbereiding tot uitvoering wordt het definitieve schetsontwerp gereed gemaakt voor indiening bij de gemeente. Deze zogenaamde bestektekeningen worden gecombineerd met alle relevante informatie voor het verkrijgen van de vergunningen. U moet dan denken aan aanvraagformulieren, de energieprestatie-berekening, de statische berekening en -tekening van de constructeur en overige benodigde rapporten. De bestektekeningen worden tot in detail uitgewerkt om deze aan te laten sluiten bij alle overige informatie die van belang is voor de indiening bij de gemeente.

De Indiening (WABO)

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Na de invoering van de Wabo zijn de 25 vergunningen en meer dan 1600 verschillende formulieren ondergebracht in één omgevingsvergunning en één formulier. Bedrijven en burgers hebben zo nog maar te maken met één vergunning, één loket, één bevoegd gezag, één besluit en één procedure. Een aanvraag kan bovendien digitaal worden ingediend via de eigen gemeente of via Omgevingsloket online, 24 uur per dag.

Voordat een aanvraag wordt ingediend kan men via de vergunningcheck in Omgevingsloket online eerst kijken of er voor de werkzaamheden en activiteiten toestemming nodig is. Op basis van de antwoorden wordt automatisch het aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier kan digitaal worden ingediend, evenals alle bijlagen zoals bouwplannen en –tekeningen. De aanvraag komt automatisch bij het desbetreffende bevoegde gezag terecht, die vervolgens bericht over verdere procedure, besluitvorming en kosten. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een eenvoudige omgevingsvergunning is acht weken.

Klik op Omgevingsloket online om via de website te toetsen of voor uw bouwplan een omgevingsvergunning vereist is.

Er zijn twee soorten bouwwerken:

• Omgevingsvergunningsvrije bouwwerken

• Omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken

Voor beide soorten bouwwerken gelden de technische eisen uit het op dat moment geldende Bouwbesluit. Dit houdt in dat u verplicht bent om uw bouwplannen bouwtechnisch, constructief en bouwfysisch te laten uitwerken. U hoeft bij een omgevingsvergunningsvrij bouwplan alleen geen vergunningsprocedure bij de gemeente te doorlopen. U kunt direct starten met de bouwwerkzaamheden als uw bouwplan aan de gestelde criteria voldoet.

De gemeente kan tijdens uw vergunningsvrije bouwwerkzaamheden u om uw bouwgegevens verzoeken deze te overleggen. U zult dan moeten aantonen dat de toegepaste materialen, systemen en constructies voldoen aan het bouwbesluit. Voldoen uw gegevens niet dan kan de gemeente uw bouw alsnog stilleggen totdat u de vereiste gegevens kunt overleggen.

Bouwvoorbereidingsfase tot uitvoering

In deze fase worden de bestektekeningen uitgewerkt in werktekeningen, waarmee de diverse offertes kunnen worden aangevraagd. Verder wordt een bestek (technische omschrijving) met bouwafspraken, voorwaarden, garanties en het benodigde bouwmateriaal gemaakt. Dit bestek dient straks als handleiding bij de uiteindelijke bouw. Dit hele traject wordt gerealiseerd tijdens de afronding van de bouwaanvraag procedure, zodat u na het ontvangen van de bouwvergunning direct verder kunt met het aanvragen van offertes en de gunning (opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden). Hierna beginnen we samen met u aan de uitvoeringsfase.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering worden de laatste uitvoeringstekeningen gemaakt en begeleiden wij de bouw. In bouwvergaderingen worden afspraken gemaakt en vastgelegd. Daarnaast begeleiden wij de gehele financiële administratie; facturen, meer- en minderwerk wordt bijgehouden en gecontroleerd. Eventueel meerwerk wordt uitsluitend met uw goedkeuring uitgevoerd. In de oplevering wordt het resultaat van alle werkzaamheden met u beoordeeld en afgehandeld.

Garanties

Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden kunnen fouten worden gemaakt. Alle uitvoerende partijen verplichten zich aan de wettelijke als wel aan de in het bestek omschreven verzekeringen, garanties en bepalingen. Ons bouwkundig ontwerp- en adviesbureau heeft een verplichte aansprakelijkheidsverzekering zodat eventueel door ons gemaakte fouten adequaat worden opgelost.

DNR 2011 – Regeling rechtsverhouding

Bouwkundig ontwerp- en adviesbureau Mario Schoenmakers hanteert de nieuwe regeling DNR 2011, rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. In deze regeling zijn de rechten en plichten van u als opdrachtgever en van ons als bouwkundig ontwerp- en adviesbureau geformuleerd. Klikt u hier voor de complete tekst van de regeling.